Inloggen
Winkelmandje
Meer dan 150 dealers in Nederland Luxe tuinen Servicegericht VooruitstrevendDuurzaam  
info@gardenlux.nl
  

Meer dan 150 dealers door
het hele land
algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Gardenlux

gevestigd en kantoorhoudende te Montfoort 
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht op XXX onder nummer XXX.
Samengesteld door Graydon Nederland BV te Amsterdam. Repro- en Auteursrechten worden voorbehouden.
 
ALGEMEEN
1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige
voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
2. Onder ”de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan; iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een
overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s),
gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
 
AANBIEDINGEN
1. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Indien een aanbieding vergezeld gaat van begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde
ons eigendom en moeten op eerste verzoek franco aan ons worden teruggezonden. Alle gegevens zijn indicatief van
aard.
Zij mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
3. Indien de wederpartij geen gebruik wenst te maken van onze diensten, zijn wij gerechtigd om de aan de aanbieding
verbonden kosten in rekening te brengen, voor zover deze specifiek voor de wederpartij werden gemaakt.
4. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order. Niet-acceptatie
wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 10 dagen, aan de wederpartij ter kennis gebracht.
5. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, danwel onder rembours te
leveren.
 
OVEREENKOMST
1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dàn tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk
hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging
wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk
schriftelijk geprotesteerd heeft.
2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn
bevestigd.
3. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur
geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 3 werkdagen.
4. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij - uitsluitend te
onzer beoordeling - voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
5. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid
te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
6. Wij zijn bevoegd om indien wij dit noodzakelijk danwel wenselijk achten voor een juiste uitvoering van de ons verstrekte
opdracht en na overleg met de wederpartij, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de
kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
7. De wederpartij is gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen, welke nodig zijn voor de correcte
uitvoering van de overeenkomst.
 
PRIJZEN
1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
- gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats.
- exclusief B.T.W. invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten.
- exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering.
- vermeld in Nederlandse valuta: eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
2. Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te
verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien
verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.
 
ANNULERING
Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs
(incl. B.T.W.) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding,
incl. gederfde winst.
 
LEVERING
1. Vanaf het moment van sluiting van de koopovereenkomst is het gekochte voor risico van de wederpartij. Tenzij anders
overeengekomen, geschiedt levering aan huis/bedrijf van de wederpartij.
Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door ons met de wederpartij is overeengekomen en op de
factuur of anderszins wordt aangegeven.
2. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte ter transportering gereed staat.
3. De wederpartij is verplicht het geleverde en de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten en/of zichtbare
beschadigingen te controleren, danwel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de zaken ter beschikking
van de wederpartij staan.
4. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient
de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan
de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Als dan worden reclames dienaangaande niet
meer in behandeling genomen.
5. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren.
6. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
7. Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij ter beschikking
opgeslagen, voor rekening en risico van de wederpartij.
 
TRANSPORT/RISICO
1. De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij
aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaald.
Tenzij anders overeengekomen, neemt de wederpartij alle risico in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de
vervoerder.
2. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd indien de
wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
3. Wij zijn gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur
wordt vermeld.
Wanneer wij een dergelijke vergoeding in rekening brengen, zal deze verrekend worden na retourzending in
onbeschadigde staat.
 
OVERMACHT
1. Onder ”overmacht” wordt ten deze verstaan:
elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakomen van de overeenkomst
redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.
2. Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst
zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
3. Is naar ons oordeel de overmachtssituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de
ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
4. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn
verricht, vóórdat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
5. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
 
INTELLECTUELE EIGENDOM
1. Alle auteursrechten en alle tekeningen, mallen, litho’s, ontwerpen, schetsen, modellen en dergelijke, door of namens ons
bij de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, blijven ons eigendom, evenals het recht om daarvan gebruik te
maken.
2. Wederpartij garandeert ons te allen tijde dat het gebruik van door wederpartij verstrekte gegevens of anderszins, ons niet
in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derde.
Verder vrijwaart zij ons volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden jegens ons geldend
zouden mogen maken tot hoofde van schending van deze garantie.
 
AANSPRAKELIJKHEID
1. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet in de Wet geregeld is.
2. Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan.
3. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding
van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waardoor bedrijfsschade, aan roerende of onroerende
zaken, danwel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.
4. In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde
of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.
5. Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde zaken door of namens de wederpartij, zijn wij gevrijwaard tegen
alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of de
schade is ontstaan ten gevolge van samenstelling en/of fabricagefouten danwel door enigerlei andere oorzaak.
 
RECLAMES
1. Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 10 dagen na
levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der
klachten. Geringe en/of gebruikelijke afwijkingen, marges of toleranties zijn nimmer aanleiding tot enige reclame.
2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na de factuurdatum.
3. Na het verstrijken van deze termijn en/of na doorverkoop en/of be-, verwerking wordt de wederpartij geacht het
geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling
genomen.
4. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie
te leveren.
5. Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij
op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.
6. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder door ons
te bepalen voorwaarden.
 
EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Geleverde zaken blijven ons eigendom, tot het moment waarop al onze krachtens overeenkomst verrichte leveranties en
werkzaamheden of nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de wederpartij
zijn betaald. Ingeval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij,
of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, zijn wij gerechtigd de order zonder ingebrekestelling
of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het
geleverde terug te vorderen.
Annulering en terugname laten ons recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet.
In deze gevallen zal elke vordering van ons op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.
2. De zaken kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of
gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een
derde.
3. Tot zekerheid voor correcte betaling van al onze vorderingen, uit welken hoofde dan ook, verkrijgen wij bovendien
bezitloos pandrecht - door het ontstaan der vordering - op al die zaken waarin de door ons geleverde zaken zijn
verwerkt, dan wel waarvan zij uitmaken.
De door wederpartij getekende opdracht en de daarop volgende schriftelijke acceptatie onzerzijds gelden als onderhandse
actie als bedoeld in de Wet.
 
BETALING
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant zonder korting of verrekening bij (af)levering te
geschieden, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening binnen 30 dagen na
factuurdatum.
De op onze bank/giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en worden derhalve als betalingsdag aangemerkt.
2. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van de eventuele rente en door ons
gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
3. Ingeval de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling
indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd.,
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt,
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,
e. overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de
inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in
de doelstelling van haar bedrijf, dan hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden
het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond
van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn
geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en rente.
 
RENTE EN KOSTEN
1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van
rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het
nog openstaande bedrag.
2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.
De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke
procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven gaan.
De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voorgenoemde rente door de
wederpartij verschuldigde bedrag.
 
TOEPASSELIJK RECHT
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
GESCHILLEN
1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit
of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden
zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde
burgelijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
2. Wij zijn niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval wij de wederpartij daarvan
schriftelijk in kennis zullen stellen.
Indien de wederpartij een consument is, heeft zij gedurende één maand de gelegenheid om zich voor beslechting door
de burgelijke rechter uit te spreken.
3. Ingeval het geschil beslecht wordt door arbitrage zullen drie scheidslieden rechtspreken als goede mannen naar billijkheid.
Benoeming van de scheidslieden geschiedt aldus dat elk van partijen er één benoemt en de derde wordt benoemd door
de twee reeds benoemde scheidslieden tezamen.
De kosten van de scheidslieden en hun honorarium komen ten laste van partijen zodanig als scheidslieden zullen bepalen.
Voor zover daarvan in het vorenstaande niet is afgeweken, zijn de bepalingen van Boek IV van het Wetboek van Burgelijke
Rechtsvordering van toepassing.


Kernwaarden
Luxe tuinenDuurzaamServicegerichtVooruitstrevendNieuwsbrief Gardenlux


Als eerste leuke winacties, handige artikelen boordevol tuintips, informatie over de nieuwste producten en
inspiratie voor uw nieuwe tuin. Dat wilt u toch niet missen? Inschrijven kan hier.

Aanmelden nieuwsbrief

* Verplichte velden

Winkelmandje

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen
20220521 21:29:56 PC30False0FalseTrue220102