Privacyverklaring

Privacy verklaring

Dit is de website van Gardenlux Stones & Paving
Ons bedrijfsadres is Krekenburg 8, 3417 XH Montfoort
Ons inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 30054882
Ons B.T.W.-nummer is NL0096.32.359.B01

Disclaimer
Op onze website word je algemene informatie aangeboden over de diensten en producten die bij Gardenlux vestigingen worden aangeboden en daarmee verband houdende onderwerpen. Hoewel Gardenlux Stones & Paving. de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling en bij het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie (zoals bijvoorbeeld prijzen, productinformatie, advies en acties), kan Gardenlux Stones & Paving niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. Gardenlux aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij aan de zijde van Gardenlux Stones & Paving sprake is van opzet of grove nalatigheid.

Gardenlux Stones & Paving kan niet uitsluiten dat er sprake kan zijn van storingen of onderbrekingen bij het gebruik onze website of vertraging in het verstrekken van informatie of verzending van berichten. Hiervoor aanvaardt Gardenlux Stones & Paving geen aansprakelijkheid.

Gardenlux Stones & Paving is niet aansprakelijk voor de inhoud van de sites van derden welke gelinkt zijn met (enige pagina van) de website van Gardenlux Stones & Paving.

Privacyverklaring - Privacybeleid Gardenlux
Onze website bevat veel onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van Gardenlux Stones & Paving en van derden rusten. Zo zijn de tekeningen, foto's, teksten en de overige grafische vormgeving van onze website auteursrechtelijk beschermd en is ook de benaming ‘Gardenlux’, alsmede het daarbij behorende logo, gedeponeerd als merk bij het Benelux Merkenbureau (dit geldt eveneens voor vele andere gebruikte benamingen en logo’s op deze site). Het is derhalve niet toegestaan om, zonder toestemming van Gardenlux Stones & Paving, (onderdelen van) de site elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de site aan te brengen.

Alle gegevens die je verstrekt, worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt aan Gardenlux. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. Gardenlux zal jouw gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen indien dit noodzakelijk is om hun werkzaamheden voor ons te kunnen uitvoeren of om te voldoen aan wettelijke eisen.

Indien Gardenlux jouw gegevens wenst te gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid, zullen wij contact met je opnemen alvorens jouw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden. Wij zullen je in dat geval informeren over de wijzigingen en je in staat stellen deelname te weigeren. Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt contact met ons opnemen via het hierboven vermelde adres of via e-mail naar info@gardenlux.nl.

Gebruik website
Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch het ip-adres.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

  • Jouw e-mailadres als je dit aan ons communiceert
  • De domeinnaam van andere sites die je geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
  • Alle informatie met betrekking tot de pagina's die je op onze site geraadpleegd hebt


Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om:

  • De inhoud van onze website te verbeteren
  • Het aantal bezoeken op onze website te kunnen vaststellen
  • De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden


Op onze website kunnen we gebruiken maken van cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van jouw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek om je voorkeuren te registreren, om informatiesessies te registreren, jouw vroegere activiteiten op de site te registreren, om bij jouw volgende bezoek een beter dienstverlening te bieden, om de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van jouw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Als wij gegevens overdragen aan derden waarmee wij contractueel verbonden zijn, dan moeten deze derden in het kader van de contractbepalingen de volgende veiligheidsmaatregel treffen: een veilige verbinding waarborgen waarover gegevens worden uitgewisseld.

Gardenlux nieuwsbrief
Door je in te schrijven op onze Gardenlux nieuwsbrief, geef je Gardenlux toestemming om jouw gegevens op te slaan zodat wij je altijd op de hoogte kunnen houden over onze activiteiten en aanbiedingen. Met jouw toestemming gebruiken wij de opgeslagen informatie om je te informeren over Gardenlux. Het kan gaan om ontwikkeling van de website, het sturen van informatie over activiteiten in onze winkel of het doen van andere aanbiedingen en acties ten behoeve van de marketing. Mocht je de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kun je je afmelden in de eerstvolgende nieuwsbrief die je ontvangt.